KUPON

uprawniający do
bezpłatnych przejazdów
komunikacją miejską Transport GZM

Ważny w dniach:
  -


Podaj imię i nazwisko dla biletu imiennego
 • Kupon uprawnia pasażera wskazanego na kuponie do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej Transport GZM.
 • Pasażer jest zobowiązany okazać niniejszy kupon na żądanie kontrolera biletów lub innych osób do tego upoważnionych.
 • Korzystając z kuponu pasażer potwierdza zapoznanie się z zasadami bezpłatnych przejazdów oraz zobowiązuje się do przestrzegania podczas przejazdów regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Transport GZM.
 


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl, strona internetowa: bip.metropoliaztm.pl
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: iod@metropoliaztm.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO , tj. wykoinywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, co wynika z ustawy z dnia 9 marca 2017r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.
 4. Pani/Pana dane osobowe bedą udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne i realizujące obsługę darmowego publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji darmowego przewozu
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jesli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania darmowego publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.